Tytul

Formularz reklamacyjny

Rodzaj klienta wybor

Klient IndywidualnyKlient indywidualny

FirmaFirma

Reklamacja klienta

Odpowiedź przekażemy na adres e-mail, który podałeś w zawartych z nami umowach
Odpowiedź przekażemy na adres korespondencyjny, jeśli podałeś go w zawartych z nami umowach

Reklamacja firma

Odpowiedź przekażemy na adres e-mail, który podałeś w zawartych z nami umowach
Odpowiedź przekażemy na adres korespondencyjny, jeśli podałeś go w zawartych z nami umowach

ZałącznikiZałączniki

zalaczniki

nota_uwagi

info

Jeśli nie będziemy mogli Cię zidentyfikować na podstawie przekazanych danych, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, bos@bosbank.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem: iod@bosbank.pl lub Administratorem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia reklamacji, ich niepodanie uniemożliwi złożenie reklamacji i jej rozpatrzenie przez bank.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji/skargi oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację/skargę (podstawa prawna: wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane będą przechowywane przez czas trwania postępowania reklamacyjnego z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
2. osoby upoważnione przez Administratora,
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in.:
1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
2. podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przysługuje Tobie prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania danych - jeżeli uważasz, że przetwarzane przez bank dane są nieprawidłowe lub jeżeli zmieniły się,
3. żądania usunięcia danych - jeżeli ustały podstawy do przetwarzania danych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO, 5. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek Button