Formularz reklamacyjny
 

Rodzaj klienta

Rodzaj klienta
 
 

Klient Indywidualny

Klient Indywidualny

Firma

Firma
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź przekażemy na adres e-mail, który podałeś w zawartych z nami umowach
 
Odpowiedź przekażemy na adres korespondencyjny, jeśli podałeś go w zawartych z nami umowach
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź przekażemy na adres e-mail, który podałeś w zawartych z nami umowach
 
Odpowiedź przekażemy na adres korespondencyjny, jeśli podałeś go w zawartych z nami umowach
W przypadku braku możliwości dokonania identyfikacji na podstawie przekazanych danych, Bank zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, bos@bosbank.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub adresem pocztowym: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia reklamacji. Ich niepodanie uniemożliwi złożenie reklamacji i jej rozpatrzenie przez Bank.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana reklamacji/skargi oraz w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację/skargę (podstawa prawna: wypełnianie ciążących na Banku obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcami danych osobowych w wymaganym zakresie mogą być:
1. podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. podmioty obsługujące systemy informatyczne Banku lub podmioty udostępniające narzędzia informatyczne,
3. podmioty wspierające Bank w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.), podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi prowadzenia archiwum na rzecz administratora, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Banku etc.,
4. podmioty współpracujące z Bankiem przy obsłudze prawnej, podatkowej.

W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie, w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana reklamacji/skargi, podejmował wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania postępowania reklamacyjnego z zastrzeżeniem, że okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do ewentualnego celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania danych - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzane przez Bank dane są nieprawidłowe lub jeżeli Pani/Pana dane uległy zmianie,
3. żądania usunięcia Pani/Pana danych - jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.